bageri2.jpgminibager2.jpgRAD_SA_MASINAMA_(Custom)_(Custom).jpgKAMIONI_(Custom)_(Custom).jpgSTOVARISTE.jpgBAGER_(Custom).JPGKOMBINIRKA_(Custom).jpgTRANSPORT_(Custom).JPGUTOVARIVACI_(Custom)_(Custom).JPG

Referenc lista izvedenih radova

 

 

Do sada smo izveli mnoge radove iz oblasti niskogradnje i visokogradnje. Najvažniji poslovi i investitori u poslednjih nekoliko godina su prikazani u daljem tekstu.

 

 • Popravka postojećih puteva unutar naselja (iskop putne trase, nasipanje peskom i kamenom tucanikom), izrada parking prostora kod dva groblja u mesnoj zajednici, izrada ćuprije i prilaznog puta groblju, izrada trotoara sa betoniranjem ogradjivanje deponije smeća za potrebe MESNE ZAJEDNICE STAPAR,
 • Popravka postojećih puteva unutar naselja, kao i popravka prilaznih atarskih puteva za potrebe MESNE ZAJEDNICE DOROSLOVO,
 • Pripremni radovi na izgradnji novih puteva unutar naselja (početna razmeravanja, iskop putne trase, nasipanje peskom, nasipanje kamenom tucanikom), izgradnja trotoara sa betoniranjem za potrebe MESNE ZAJEDNICE SVETOZAR MILETIĆ,
 • Pripremni radovi na izgradnji novih puteva u naselju za potrebe MESNE ZAJEDNICE NOVO ORAHOVO,
 • Iskop i pripremni radovi za proizvodnu halu preduzeća, prilazni put istoj za potrebe preduzeća  „CAPRIOLO“ BAČKA TOPOLA,
 • Iskop za halu preduzeća za potrebe preduzeća „EM COMMERCE“ BAČKA TOPOLA,
 • Kompletna izgradnja puteva unutar naselja, sa betoniranjem za potrebe JP „VOJVODINAŠUME“ SOMBOR,
 • Ponovno uspostavljanje i sanacija atmosferskih kanala za potrebe MESNE ZAJEDNICE STANIŠIĆ,
 • Priprema platoa sa betoniranjem za hladnjaču preduzeća, kao i izrada  prilaznog puta za potrebe preduzeća „AGROPROM COM“ SUBOTICA,
 • Izrada platoa sa betoniranjem za novi deo pekare, izrada trotoara i spajanje sa starim delom pekare za potrebe preduzeća „FIDELINKA–PEKARA“ SUBOTICA,
 • Izarada betonskih obloga kanala, izrada atarskih puteva za potrebe MESNE ZAJEDNICE KUPUSINA,
 • Ograđivanje deponije, izrada puteva za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJMOK,
 • Izrada puta za potrebe MESNE ZAJEDNICE GORNJA ROGATICA,
 • Uređenje atarskih puteva za potrebe MESNE ZAJEDNICE BOGOJEVO,
 • Izmuljenje kanala i vađenje trske u kanalu za potrebe  MESNE ZAJEDNICE BOGOJEVO,
 • Uređenje atarskih puteva za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJMOK,
 • Izmuljenje Bajmočkog kanala i kanala Guščarnik za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJMOK,
 • Uređenje atarskih puteva u Kupusini za potrebe MESNE ZAJEDNICE KUPUSINA,
 • Rekonstrukcija lokalnog atarskog puta Bajša– Gornja Rogatica za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJŠA,
 • Izgradnja garaža u nizu za potrebe preduzeća SAB TRADE DOO, SUBOTICA,
 • Manipulativni prostor–hala u Tavankutu za potrebe preduzeća AGROPROM COM DOO,
 • Izgradnja atarskog puta Bajša – Gornja Rogatica za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJŠA,
 • Uređenje atarskih puteva  za potrebe MESNE ZAJEDNICE KEVI,
 • Podno skladište poljoprivrednih proizvoda  za potrebe preduzeća AGROIMPEX DOO,
 • Dva ribnjaka za potrebe za potrebe preduzeća AGROMILAN DOO, BAJMOK,
 • Sportski ribnjak za potrebe preduzeća CIGLANA DOO, BAJMOK,
 • Sanacija otvorenih kanala za odvod atmosferskih voda na delu sliva naselja Čantavir za potrebe MESNE ZAJEDNICE ČANTAVIR,
 • Uređenje dvorišta MZ Gunaroš za potrebe MESNE ZAJEDNICE GUNAROŠ,
 • Izgradnja hidroforske kućice i šahte za bunar za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJŠA,
 • Izgradnja kolske vage u Subotici za potrebe JP ČISTOĆA I ZELENILO SUBOTICA,
 • Izgradnja kolske vage u Aleksa Šantiću,
 • Izgradnja pijace u Aleksa Šantiću,
 • Izgradnja pijace u Gunarošu za potrebe MESNE ZAJEDNICE GUNAROŠ,
 • Izrada propusta na dvovodnom kanalu u Oromu za potrebe DTD-VDP SEVERNA BAČKA SUBOTICA,
 • Uređenje atarskih puteva za potrebe MESNE ZAJEDNICE GUNAROŠ,
 • Rekonstrukcija salaša u naselju Bajmok za potrebe POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA MILAN IVKOVIĆ,
 • Izrada podnog skladišta poljoprivrednih proizvoda sa nadstrešnicom za potrebe preduzeća AGROIMPEX DOO,
 • Izrada ograde oko deponije smeća u Bajmoku za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA,
 • Izrada temelja i betoniranje platoa za buduću čeličnu halu u Tavankutu za potrebe preduzeća AGROPROM COM DOO,
 • Uređenje kancelarije u MZ Bajša za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJŠA,
 • Rušenje objekta u Bajmoku JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA,
 • Uređenje atarskih puteva na teritoriji MZ Gornji Breg, Bogaraš, Tornjoš i Kevi za potrebe OPŠTINE SENTA,
 • Raščišćavanje i ravnanje deponije na parcelama 34125/2 i 34125/3 k.o. Donji grad u ulici Otmara Majera u Subotici za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA,
 • Izmeštanje ulične ograde u Porečkoj i Srebreničkoj ulici u Subotici za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA,
 • Izrada dela kanalizacije u ulici Slovačka u Bajši za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJŠA,
 • Izgradnja objekata za postrojenje vodosnabdevanja u MZ Bajša za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJŠA,
 • Izgradnja saobraćajnice na obali akumulacionog jezera u Staroj Moravici za potrebe JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA,
 • Silosi–sušara sa pratećim objektima i to: Aspiratorska kućica, usipni koš sa nadstrešnicom, ćelija silosa Q=4*1.700,00 T, dogradnja komarne kabine – stara aspiratorska kućica, nagibna poluplatforma, elevatorska jama E9 i E10, sušara za zrno Q-27, T/H – temelj i tampon ćelija Q=653,00 T za potrebe preduzeća AGROKONS DOO, FEKETIĆ,
 • Izgradnja putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA,
 • Radovi na uređenju Trga Maršala Tita u Čantaviru-pripremni i zemljani radovi za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA,
 • Radovi na uređenju atarskih puteva u Kupusini 2012. za potrebe MESNE ZAJEDNICE KUPUSINA,
 • Izgradnja biciklističkih staza-II faza u Bačkoj Topoli za potrebe JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA,
 • Uređenje atarskih puteva u mesnoj zajednici Tornjoš za potrebe MESNE ZAJEDNICE TORNJOŠ,
 • Radovi na održavanju betonskih kolovoza na teritoriji grada Subotice za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA,
 • Uređenje atarskih puteva sa tvrdom podlogom na parceli broj 8514 u k.o. Bajmok 2012. za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJMOK,
 • Radovi na uređenju Trga Maršala Tita u Čantaviru - popločavanje i završni radovi, na katastarskoj parceli broj 3714, k.o. Čantavir za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA,
 • Uređenje atarskih puteva u katastarskoj Opštini Bogojevo na katastarskoj parceli broj 3140 za potrebe MESNE ZAJEDNICE BOGOJEVO,
 • Izrada platoa za pijacu i izgradnja česme u naselju Pobeda za potrebe MESNE ZAJEDNICE POBEDA,
 • Izrada parkinga na groblju u naselju Svetićevo za potrebe MESNE ZAJEDNICE POBEDA,
 • Adaptacija ambulante, kancelarije Mesne zajednice i pošte u naselju Pobeda za potrebe MESNE ZAJEDNICE POBEDA,
 • Izgradnja autopraone u Subotici za potrebe preduzeća PANON HOLDING DOO, SENTA,
 • Spomenik Risaru za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA,
 • Izgradnja trotoara u Zakinoj ulici u Bajši za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJŠA,
 • Izgradnja–betoniranje nekategorisanih puteva na području Opštine Bačka Topola i to u naseljima: Pačir, Stara Moravica, Bački Sokolac, Bajša za potrebe OPŠTINE BAČKA TOPOLA,
 • Izgradnja–betoniranje nekategorisanih puteva na području Opštine Bačka Topola i to u naseljima: Pačir, Srednji Salaš, Bajša, Stara Moravica za potrebe preduzeća BOROVICA TRANSPORT DOO,
 • Adaptacija i uređenje bazena u Bajmoku za potrebe preduzeća CLUB SIRENA UGOSTITELJSTVO PREDUZETNIK JASNA BARAKOVIĆ BAJMOK,
 • Sportski ribnjak 2012. za potrebe preduzeća CIGLANA DOO BAJMOK,
 • Izvođenje betonskih i AB radova na bazenu u Staroj Moravici za potrebe MZ STARA MORAVICA,
 • Postavljanje bezbedosnih ograda oko sportskih terena za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA,
 • Investiciono održavanje nekategorisanih puteva za potrebe OPŠTINE BAČKA TOPOLA,
 • Nivelacija terena za elektrifikaciju industrijske zone u Bačkoj Topoli za potrebe JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA,
 • Izgradnja biciklističke staze za potrebe JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA,
 • Izgradnja trotoara za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA,
 • Betoniranje platoa hale za potrebe preduzeća BOŠKOVIĆ AGRAR DOO – ALEKSA ŠANTIĆ,
 • Izmuljenje kanala, utovar i transport izmuljenog materijala sa deponije i njeno ravnanje za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAJŠA, 
 • Izgradnja biciklističke staze i parkinga za bicikle između naselja Bajša i Bačka Topola i u naselju Bajša za potrebe OPŠTINE BAČKA TOPOLA, 
 • Rušenje objekta i ravnanje terena-Majšanski put-I faza za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE, 
 • Izgradnja saobraćajnih objekata-TROTOARA u ulici Jovana Mikića u Subotici-I i II faza za potrebe GRADA SUBOTICE,
 • Izgradnja i rekonstrukcija trotoara, pešačkih, javnih i drugih površina na teritoriji Grada Subotice za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE,
 • Izgradnja pristupnog puta i parkinga u Bogojevu za potrebe ZZ AGRODUNAV KARAVUKOVO,
 • Betoniranje poda hale u naselju Lugovo za potrebe MIRKO I SIN LUGOVO,
 • Izgradnja sportskog objekta u Maloj Bosni za potrebe MESNE ZAJEDNICE MALA BOSNA,
 • Izgradnja ekonomskih objekta za gajenje životinja za potrebe preduzeća PIK DOO STARA MORAVICA,
 • Banja Pačir za potrebe MESNE ZAJEDNICE PAČIR,
 • Obezbeđenje urušenih delova kuće pored zabavišta u Bajmoku za potrebe JP DIREKCIJE ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE,
 • Betoniranje nekategorisanih puteva u toku 2013. godine na terotoriji Opštine Bačka Topola za potrebe OPŠTINE BAČKA TOPOLA,
 • Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija doma kulture u Tavankutu-I i II faza za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE,
 • Izgradnja kaldrma-otresišta 2013-2015. godine na teritoriji grada Sombora za potrebe GRADA SOMBORA,
 • Rekulvitacija napuštenog kopa opekarske gline u Bačkoj Topoli za potrebe MESNE ZAJEDNICE BAČKA TOPOLA,
 • Pripremni radovi i asfaltiranje dvorišta pivare u Apatinu za potrebe APATINSKE PIVARE,
 • Izgradnja parking prostora i pristupnog puta u naselju Gunaroš za potrebe MESNE ZAJEDNICE GUNAROŠ,
 • Betoniranje platoa kod benzinske pumpe u Apatinu za potrebe preduzeća JEDINSTVO DOO APATIN,
 • Popravke i održavanje kolovoza i biciklističkih staza-I i II faza na teritoriji Grada Subotice za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE,
 • Izgradnja vodovodne mreže uz jezero u Staroj Moravici za potrebe MESNE ZAJEDNICE STARA MORAVICA,
 • Rušenje postojećih objekata od cigle i betona i izrada pristupnog puta u Apatinu za potrebe WEBER SAINT GOBAIN BEOGRAD,
 • Peskarenje betonskih površina na objektima za prečišćavanje otpadnih voda na Paliću za potrebe JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA,
 • Održavanje nekategorisanog puta u Bačkoj Topoli za potrebe Opštine Bačka Topola,
 • Izgradnja autobuskih stajališta u Apatinu za potrebe MESNE ZAJEDNICE APATIN,
 • Izgradnja dvonamenske kupolaste nadstrešnice-bine u Apatinu za potrebe JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATIN,
 • Popravka, asfaltiranje saobraćajnice unutar doma zdravlja u Bačkoj Topoli za potrebe DOMA ZDRAVLJA DR JANOŠ HADŽI IZ BAČKE TOPOLE,
 • Izgradnja parkinga, nadstrešnice, platoa i staze kod Ekonomskog fakulteta u Subotici za potrebe UNIVERZITETA U NOVOM SADU, EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • Izgradnja nekategorisanog puta u Staroj Moravici za potrebe OPŠTINE BAČKA TOPOLA,
 • Ojačanje zidova digestora na liniji mulja na prečistaču otpadnih voda na Paliću za potrebe JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA,
 • Izgradnja hale za žitarice u naselju Stapar za potrebe AGROPLOD DOO STAPAR,
 • Betoniranje nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Bačka Topola u toku 2014. godine za potrebe OPŠTINE BAČKA TOPOLA,
 • Izgradnja privremene saobraćajnice na telu depoije u Subotici za potrebe JKP ČISTOĆA I ZELENILO SUBOTICA,
 • Kompleks silosa u Žedniku za potrebe INDUSTRIJE MESA MATIJEVIĆ NOVI SAD,
 • Izgradnja bazena u Staroj Moravici za potrebe MESNE ZAJEDNICE STARA MORAVICA,
 • Tekuće popravke i održavanje saobraćajne infrastrukture u 2015. godini za potrebe JP DIREKCIJE ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE,
 • Rekonstrukcija trotoara u Apatinu za potrebe JP DIREKCIJE ZA IZGRADNJU APATIN,
 • Održavanje bankina i upijajućih kanala u Apatinu u 2015. godini za potrebe JP DIREKCIJE ZA IZGRADNJU APATIN,
 • Sanacija zemljanih puteva na teritoriji Grada Subotice za potrebe JP DIREKCIJE ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE,
 • Održavanje stočnog groblja u Bajmoku u 2015. godini za potrebe GRADA SUBOTICE,
 • Izgradnja parkinga ispred vrtića ,,Bajka,, u Odžacima za potrebe JP DIREKCIJE ZA IZGRADNJU ODŽACI,
 • Izgradnja saobraćajnice u Pačiru za potrebe OPŠTINE BAČKA TOPOLA,
 • Rušenje raznih objekata po inspekcijskim nalozima i zaštita susednih objekata za potrebe JP DIREKCIJE ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE,
 • Izgradnje, rekonstrukcija i revializacija saobraćajnica na teritoriji Grada Subotice u 2015. godini za potrebe JP DIREKCIJE ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE,
 • Izgradnja pešačko-biciklističkih staza u Prigrevačkoj ulici u Apatinu za potrebe MESNE ZAJEDNICE APATIN,
 • Rekonstrukcija propusta kolskih ulaza u ulici Adi Endre u Kupusini za potrebe MESNE ZAJEDNICE KUPUSINA,
 • Izgradnja pokrivenog termalnog bazena u naselju Pačir-I faza za potrebe MESNE ZAJEDNICE PAČIR,
 • Čišćenje i sanacija deponije u Staparu u 2015. godini za potrebe MESNE ZAJEDNICE STAPAR,
 • Rekonstrukcija otresišta na teritoriji Opštine Bačka Topola za potrebe OPŠTINE BAČKA TOPOLA,
 • Sala za upravljanje i tehniku, postfermentor, temelji za objekte, međuskladište tečnog gasa, mešna jama-2 komada, trafostanica, plato za dehidrirani stajnjak i fermentor-2 komada za potrebe GAKOVAC DOO, STARA MORAVICA,
 • Rušenje objekata pribavljenih na tržištu otkupom i zaštita susednih objekata za potrebe JP DIREKCIJE ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE,
 • Rušenje objekata pribavljenih ekspropijacijom za potrebe JP DIREKCIJE ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE,

kao i mnogi drugi objekti iz oblasti niskogradnje i visokogradnje.

Za oblast izvođenje građevinskih radova imamo zaposlene inženjere sa licencama broj 410 i 415.

 

 


Koristi se srpski jezik